vink Integriteit

Zonder twijfel, zo gaan wij met elkaar om

Integriteit heeft te maken met een besef van normen en waarden, met respect en oog hebben voor de belangen van anderen. Het gaat erom de juiste afweging te maken bij dilemma’s. Als je integer bent, ben je onkreukbaar: je geeft je waarden niet zomaar op als je dat toevallig goed uitkomt.
Integriteit is een persoonlijke eigenschap. Wie integer is, heeft geen dichtgetimmerd wetboek met geboden en verboden nodig. Bij Beveland Wonen gaan we uit van het positieve in elke mens. We zien onze medewerkers als moreel verantwoordelijke en professionele personen, die zelf van situatie tot situatie risico’s en kwetsbaarheden kunnen inschatten. Je vermijdt situaties waarin de schijn zich tegen jezelf of tegen Beveland Wonen zou kunnen keren.
In deze integriteitscode hebben we ons daarom voornamelijk beperkt tot richtlijnen. Daarmee is deze code vooral een hulpmiddel om de juiste keuze te maken als iemand twijfels heeft bij een dilemma.

Waarom een integriteitscode?

Wij willen de woonkwaliteit in ons werkgebied verhogen. Dit doen we door woonproducten en -diensten aan te bieden en te werken aan leefbare dorpen. De betaalbaarheid van het wonen voor onze primaire doelgroep heeft daarbij onze bijzondere aandacht. Beveland Wonen staat midden in de samenleving. Omdat we investeren in woningen en in leefbaarheid hebben we met veel verschillende partijen te maken. Niet alleen klanten, maar ook leveranciers en overige belangenhouders. Deze groepen zijn de samenleving, waarmee wij dagelijks te maken hebben. Aan hen willen wij graag laten zien waar wij voor staan en waar wij op aangesproken kunnen worden.
Dat doen wij op verschillende manieren:

  • In ons ondernemingsplan is te lezen welke doelen we ons hebben gesteld en wat we gaan doen om deze te bereiken.
  • In de prestatiecontracten met Borsele en Reimerswaal is te lezen welke prestaties we met de gemeenten zijn overeengekomen.
  • In de jaarverslagen presenteren we onze bedrijfsresultaten en de inzet van de middelen.
  • We laten ons eens in de vier jaar visiteren.

Jaarlijks meet het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector de waardering van onze klanten voor de kwaliteit van onze dienstverlening. Aan de hand van de resultaten beoordeelt het centrum of wij het KWH-label mogen behouden.

Een integriteitscode past ook in dit rijtje.

Als woningcorporatie hebben we niet alleen een belangrijke maatschappelijke taak, maar werken wij ook met maatschappelijk kapitaal. Hiermee moeten we zorgvuldig en betrouwbaar omgaan, in alle openheid. Willen we aan de buitenwereld laten zien dat we een professionele en integere organisatie zijn, dan moet bij onze medewerkers volstrekt helder zijn wat wij hieronder verstaan. Alleen dan kunnen wij ook open, respectvol en eerlijk handelen, zoals het hoort bij een integere organisatie. Daarom hebben we een integriteitscode opgesteld. Deze biedt houvast en geeft duidelijkheid hoe wij omgaan met bepaalde situaties.

Aedescode en Governancecode

Het opstellen van deze integriteitscode past bij de code van onze brancheorganisatie Aedes. In deze code zijn eisen vastgelegd voor maatschappelijke verantwoording, het betrekken van belanghouders en transparante beleids- en besluitvorming. Met ons lidmaatschap bij Aedes verbinden wij ons, net als veel andere woningcorporaties, onlosmakelijk aan de Aedescode. Beveland Wonen hanteert verder de Governancecode Woningcorporaties. Deze geeft aan hoe een corporatie bestuurd moet worden en bevat regels voor het functioneren van het bestuur en de raad van commissarissen.

Voor wie geldt deze integriteitscode?

De afspraken en regels die in deze integriteitscode zijn vastgelegd, gelden voor alle medewerkers, de directeur-bestuurder en de raad van commissarissen van onze organisatie, maar ook voor iedereen die namens Beveland Wonen optreedt, zoals onze opdrachtnemers. Van iedereen verwachten wij dat hij of zij zich conformeert aan de integriteitscode.