vink Verantwoording

Toezicht en verantwoording

Als woningcorporatie geven wij invulling aan een belangrijke maatschappelijke taak. Deze taak voeren wij uit vanuit een grote lokale betrokkenheid. Om te waarborgen dat we dit op de juiste wijze doen, vindt er toezicht plaats, worden onze prestaties getoetst en leggen we op verschillende manieren verantwoording af.

Beveland Wonen werkt binnen de kaders van de Woningwet 2015 en het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV).

Governancestructuur
Beveland Wonen is een stichting. We werken met een Raad van Commissarissen en een bestuur. De uitwerking van de taken en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen is vastgelegd in het Reglement Raad van Commissarissen. Het bestuur van Beveland Wonen is onder toezicht van de Raad van Commissarissen, verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van de stichting, de strategie en het (meerjaren)beleid en de jaarlijks te behalen resultaten. De bevoegdheden van de bestuurder staan beschreven  in het Bestuursreglement. Voor een aantal  besluiten heeft de bestuurder vooraf goedkeuring van de Raad van Commissarissen nodig. Het bestuur betrekt de belangrijkste stakeholders, waaronder de gemeenten en de huurdersorganisaties, bij haar beleid.

Toezicht
De Raad van Commissarissen oefent toezicht uit op het bestuur en de algemene gang van zaken binnen de organisatie. Dit doet zij op basis van een toezicht- en toetsingskader.

Toetsing
Onze maatschappelijke prestaties worden eens in de vier jaar getoetst door een onafhankelijke visitatiecommissie. In 2016 heeft de visitatie plaatsgevonden van RWS en R&B Wonen.

Verantwoording
Wij zijn lid van Aedes, de branchevereniging voor woningcorporaties. Wij verantwoorden ons op actieve wijze, volgens de richtlijnen die zijn vastgelegd in de zogenaamde ‘Aedescode’. Deze code geldt voor alle corporaties die aangesloten zijn bij Aedes. Hierin is de maatschappelijke functie van de leden op het terrein van wonen vastgelegd en verder uitgewerkt. Door ons hieraan te binden laten wij zien waar wij voor staan, dat wij kwaliteit bieden en dat wij ons willen verantwoorden naar de maatschappij waarin wij opereren.  De Aedescode verwijst naar de Governancecode, die wij ook onderschrijven. Deze code omvat criteria voor goed bestuur en toezicht, voorbeeldgedrag, transparantie, maatschappelijke verbondenheid en goede risicobeheersing bij woningcorporaties. Wij onderschrijven deze code en maken daarbij in de lijn van ‘pas toe of leg uit’ tevens onze eigen keuzes. Deze worden toegelicht in het jaarverslag.