vink Verantwoording

Toezicht en verantwoording

Als woningcorporatie geven wij invulling aan een belangrijke maatschappelijke taak. Deze taak voeren wij uit vanuit een grote lokale betrokkenheid. Beveland Wonen werkt binnen de kaders van de Woningwet 2015 en het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV). Om te waarborgen dat we dit op de juiste wijze doen, vindt er toezicht plaats, worden onze prestaties getoetst en leggen we op verschillende manieren verantwoording af.

Extern toezicht
De Autoriteit woningcorporaties, die jaarlijks alle woningcorporaties beoordeelt, en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw is onze externe toezichthouder..

Intern toezicht
Intern houdt de raad van commissarissen toezicht op de werkzaamheden van het bestuur. De Raad van Commissarissen (afgekort tot RvC) houdt toezicht op de strategie, het beleid en de algemene gang van zaken binnen de woningcorporatie en heeft als taak om strategische beslissingen van het bestuur goed te keuren. Daarnaast functioneert de RvC als werkgever van en als adviseur en klankbord voor de bestuurder. Daarmee bewaakt de RvC de balans tussen de volkshuisvestelijke doelen van Beveland Wonen en de financiële en juridische kaders en risico’s waarmee de organisatie te maken heeft.

Toetsing
Onze maatschappelijke prestaties worden eens in de vier jaar getoetst door een onafhankelijke visitatiecommissie. Begin 2021 heeft de laatste visitatie plaatsgevonden van Beveland Wonen. Lees hier de rapportage.

Verantwoording
Wij zijn lid van Aedes, de branchevereniging voor woningcorporaties. Wij verantwoorden ons op actieve wijze, volgens de richtlijnen die zijn vastgelegd in de zogenaamde ‘Aedescode’. Deze code geldt voor alle corporaties die aangesloten zijn bij Aedes. Hierin is de maatschappelijke functie van de leden op het terrein van wonen vastgelegd en verder uitgewerkt. Door ons hieraan te binden laten wij zien waar wij voor staan, dat wij kwaliteit bieden en dat wij ons willen verantwoorden naar de maatschappij waarin wij opereren.  De Aedescode verwijst naar de Governancecode, die wij ook onderschrijven. Deze code omvat criteria voor goed bestuur en toezicht, voorbeeldgedrag, transparantie, maatschappelijke verbondenheid en goede risicobeheersing bij woningcorporaties. Wij onderschrijven deze code en maken daarbij in de lijn van ‘pas toe of leg uit’ tevens onze eigen keuzes. Deze worden toegelicht in het jaarverslag.

Reparatieverzoek?

Enkele storingen kunt u rechtstreeks bij onze aannemers melden zoals storing aan uw cv-ketel, verstoppingen aan uw riool of bij glasschade. Heeft iets anders te repareren dan kunt u hier reparatieformulier invullen, zodat wij u zo snel mogelijk kunnen helpen!

Zoek jij een woning!

Wij zijn de woningcorporatie van Zeeland met huurwoningen in de Gemeenten Reimerswaal en Borsele. Het actuele aanbod van huurwoningen kunt u dagelijks vinden op www.zuidwestwonen.nl.