Om te waarborgen dat we dit op de juiste wijze doen, vindt er toezicht plaats, worden onze prestaties getoetst en leggen we op verschillende manieren verantwoording af.

Extern toezicht

De Autoriteit woningcorporaties, die jaarlijks alle woningcorporaties beoordeelt, en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw is onze externe toezichthouder..

Intern toezicht

Intern houdt de raad van commissarissen toezicht op de werkzaamheden van het bestuur. Deze raad houdt toezicht, neemt besluiten, adviseert de bestuurder en controleert de onafhankelijkheid van de accountant. De raad van commissarissen werkt nauw samen met de selectie- en remuneratiecommissie, die het jaarlijkse evaluatiegesprek met de bestuurder voert.
De raad van commissarissen bestaat uit vijf leden:

  • Stéphane Cépèro, voorzitter
  • Fokkeline Padmos, vicevoorzitter. Voorgedragen door de huurdersvereniging.
  • Herbert Moerdijk, voorzitter auditcommissie
  • Carool Maas, lid. Voorgedragen door de huurdersvereniging.
  • Jan Willem van der Marel, lid.
Leden worden voor een periode van vier jaar benoemd. Herbenoeming is één keer mogelijk. Bekijk hier het rooster van aftreden.
Jaarverslag

In het jaarverslag laten we zien wat we in dat jaar hebben gedaan om onze doelstellingen te bereiken. De jaarrekening is onze financiële verantwoording. Een externe accountant toetst jaarlijks onze volkshuisvestelijke prestaties en financiële huishouding.

Visitatie

Elke vier jaar beoordeelt een onafhankelijk bureau hoe wij ons werk doen en wat we kunnen verbeteren. In 2021 is bij ons de maatschappelijke visitatie uitgevoerd. Wij hebben een positief oordeel gekregen en zijn blij met de uitkomsten van de visitatie.

Toezicht en verantwoording

Als woningcorporatie geven wij invulling aan een belangrijke maatschappelijke taak. Deze taak voeren wij uit vanuit een grote lokale betrokkenheid.